Informácie pre spotrebiteľa

INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV – SPOTREBITEĽOV

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou ELTEX  Slovakia s.r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: ELTEX Slovakia s.r.o.
Sídlo: Učiteľská 1484/11 Banská Štiavnica 96901
IČO: 46250662, DIČ: SK2023296484
Spoločnosť je zapísaná na v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel sro,vložka číslo 20492/S

2.Rozsah ponúkaných služieb

ELTEX Slovakia s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:
Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet.

3.Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke.

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi ELTEX Slovakia s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa informácii v dokumente s názvom Všeobecné podmienky

4.Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné nájdete v Cenník služieb.

5.Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý v dokumente s názvom  Všeobecné podmienky.

6.Druhy ponúkaných servisných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na https://www.pc-team.sk/kontakt/

7.Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené  v dokumente s názvom Všeobecné podmienky

8.Zmeny podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené v dokumente s názvom  Všeobecné podmienky

9.Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.

Podnik má dostatočnú kapacitu siete , a preto nemusí uplatňovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky z dôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

10.Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Eltex Slovakia s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím majú u nás výhodu ako je popísané v dokumente informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím.

11.Kvalita služby

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Eltex Slovakia s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12.Práva súvisiace s univerzálnou službou

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.

ELTEX Slovakia s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

13.Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza na https://www.pc-team.sk/vysokorychlostny-internet/.Rýchlosť ani prenesené dáta neobmedzujeme.

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje.

14.Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené v dokumente s názvom  Všeobecné podmienky

Vo všeobecnosti uplatňuje ELTEX Slovakia s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

15.Bez poplatku informácie

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sme zákazníkom k dispozícii telefonicky na čísle 0907725464 alebo mailom prostredníctvom kontaktného formulára https://www.pc-team.sk/kontakt/

Odkazy:
Všeobecné podmienky
Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím

Zmluva
Technická špecifikácia